01 فروردین 1397
انجمن های علمی

انجمن علمی دانشجویی رشته عکاسی مقام برتر چهارمین جشنواره حرکت را کسب نمود.

ورکشاپ عکس پانوراما 360 درجه در دانشکده خبر اردبیل برگزار شد

انجمن علمی دانشجویی رشته عکاسی دانشکده علمی ـ کاربردی خبر اردبیل افتتاح شد

دانشکده علمی کاربردی خبر اردبیل در اولین جشنواره درون دانشگاهی حرکت درخشید.